Financiën, collecte/giften, AKB en bloemenbusje

Er zijn diverse mogelijkheden om de kerk financieel te ondersteunen. Gelukkig maken steeds meer leden, luisteraars en kijkers gebruik van de mogelijkheden om de kerk of diaconie te steunen via collectes en giften. De Ontmoetingskerk Zevenkamp doet dat middels de gebruikelijke collectezak dan wel online bankieren.


Behalve via collectes en giften kunt u de kerk of diaconie ook financieel steunen via uw nalatenschap of via een "Overeenkomst periodieke gift". Onderaan deze pagina vindt u daarover meer informatie. Hieronder een toelichting op de mogelijkheden om bij te dragen in de collecte of om een gift te doen.

Collectezak
U heeft altijd de mogelijkheid om tijdens de dienst contant geld in de collectezak te doneren. Het collecteren is daardoor ook nog steeds een onderdeel van de eredienst.


Collectes/Giften via online bankieren
Uw bijdrage via online bankieren: Natuurlijk kunt u uw bijdrage ook overmaken door een bedrag over te schrijven op onderstaande rekeningen (IBAN):

Voor de diaconale collecten en giften

NL58 RABO 0311 8261 72 t.n.v. ‘Wijkdiaconie Zevenkamp’ 

onder vermelding van doel en datum van de collecte dan wel gift.

Voor uw bijdrage voor de ‘kerk’collecte en giften

NL13 RABO 0133 586 669 t.n.v. ‘Protestantse gemeente Rotterdam-Noordrand’ 

onder vermelding van doel en datum van de collecte dan wel gift.

Giften aftrekbaar van de inkomstenbelasting
Giften aan de kerk zijn fiscaal aftrekbaar. Dit gaat via de inkomstenbelasting. Aan deze belastingaftrek zijn wel een aantal voorwaarden verbonden. Een voorwaarde is dat de kerk over de status van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) beschikt. 


De Protestantse Gemeente Rotterdam-Noordrand, waaronder de Wijkgemeente Zevenkamp valt, is een ANBI erkende instelling met het RSIN-nummer: 818155267. De wijkdiaconie Zevenkamp-Rotterdam valt onder Diaconie Protestantse gemeente Rotterdam-Noordrand te Rotterdam, ook een ANBI erkende instelling met RSIN-nummer 002535166. Hierdoor zijn ook uw giften aan de gemeente of diaconie aftrekbaar van de inkomstenbelasting.


Daarnaast geldt er voor normale giften een minimumbedrag (drempel) voor aftrekbare giften. Het totaal van alle giften in een jaar moet hoger zijn dan 1% van het drempelinkomen en minimaal € 60 bedragen. Alles wat boven deze drempel aan een ANBI instelling geschonken wordt, telt mee als aftrekbare gift. Maar het totaal van de giften mag niet hoger zijn dan 10% van het drempelinkomen.

Geen drempel bij doneren via overeenkomst periodieke gift 

Een periodieke gift is een gift waarbij u minimaal vijf jaar lang elk jaar eenzelfde bedrag schenkt aan de gemeente of diaconie. Dit bedrag mag u volledig aftrekken bij uw belastingaangifte: de drempel van 1% en het maximum van 10% vervallen. U krijgt zo meer geld terug van de belastingdienst.
Afhankelijk van uw leeftijd en inkomsten kan uw voordeel oplopen tot 49,5%. Geeft u bijvoorbeeld de diaconie een jaarlijkse of geregelde bijdrage, dan kunt u dit doen in de vorm van een periodieke gift. Dit moet wel vastgelegd worden in een schriftelijke overeenkomst tussen u en de kerk.

Hierbij geldt dat de gift in geld (gelijke bedragen) minimaal 5 jaar achter elkaar moeten worden overgemaakt.


Dit dient te worden vastgelegd met bijbehorend formulier van de belastingdienst.
Op de site van de belastingdienst staat hier meer informatie over.
Als u hierover vragen hebt kunt u terecht bij de penningmeesters van de Ontmoetingskerk.


Wanneer u uw belastingvoordeel ten goede laat komen aan de kerk, verhoogt u uw bijdrage zonder dat het u meer kost. Bijvoorbeeld:


Met de Schenkcalculator berekent u heel eenvoudig wat uw fiscale voordeel is bij een periodieke gift. De Schenkcalculator laat bovendien zien welk bedrag u kunt schenken als u dit belastingvoordeel ten goede laat komen aan de kerk.Doneren via nalatenschap

Een nalatenschap kan bestemd worden (of een deel daarvan) aan de kerk. Zo wordt ook na overlijden bijgedragen aan de opbouw van de kerk en de gemeente. Nalaten aan een goed doel (in dit geval de kerk) kan alleen via een testament dat door een notaris is opgemaakt. Een codicil (eigen handgeschreven verklaring) is niet voldoende.

Actie kerkbalans

De kerk krijgt geen subsidie. Onderhoud van het gebouw, het personeel en missionaire en maatschappelijke projecten kosten geld. Daarom wordt jaarlijks aan de leden in de tweede helft van januari gevraagd een financiële bijdrage te leveren aan hun eigen plaatselijke kerk ter bestrijding van de onkosten. We noemen dat de Aktie kerkbalans. Actie Kerkbalans is een gezamenlijke actie van verschillende kerken.


Lees hier meer over Actie Kerkbalans 2024.


Voor deze actie heeft de kerk een apart rekeningnummer te weten: 

NL67 RABO 0373 7223 89 t.n.v. ‘CVK PROT. GEM. ROTTERDAM-NOORDRAND’


Bloemenbusje

Elke week staan er bloemen in de kerk. Deze gaan na de dienst ter bemoediging en als groet van de gemeente naar iemand uit de gemeente of uit de wijk. Ter bestrijding van de kosten kan een gift worden overgemaakt.

Een gift voor het bloemenbusje kunt u in het busje in de hal van de kerk deponeren of rechtstreeks overmaken naar NL58 RABO 0311 8261 72 t.n.v. “Wijkdiaconie Zevenkamp”  o.v.v. bloemenbusje.