Wie zijn wij? 

Wij stellen ons graag even voor.

De Ontmoetingskerk Zevenkamp wil een hechte geloofsgemeenschap zijn, met ruimte voor iedereen. We zijn een open, gastvrije, protestantse gemeente. en maken, als jongste telg in de familie van zeven wijkgemeenten van de Protestantse gemeente Rotterdam-Noordrand, deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland.

Wij noemen ons heel bewust Ontmoetingskerk. Die ontmoeting zoeken wij met God, met elkaar, en met de wereld.
Onze kerkgemeenschap wil een plaats zijn waar het geloof in God geoefend en onderhouden kan worden. Het leven met Jezus Christus en de liefde van God staan centraal. Daarin willen we samen leren, samen vieren en samen delen.
In de zondagse kerkdiensten draait het om de verkondiging uit de Bijbel, het gebed en het loven en prijzen van God. De Bijbel lezen we als Gods geïnspireerde woorden voor ons.

Wij zijn dankbaar dat onze vrijwilligers dit samen met de predikant mogelijk maken. Zij zorgen ook ervoor, dat ‘omzien naar elkaar’ tot leven komt. Deze zorg voor de medemens stopt niet aan de poort van het kerkgebouw. Wij willen maatschappelijke verantwoordelijkheid dragen en zichtbaar deel uitmaken van het dagelijks leven in de wijkgemeente en omgeving.
Een kerk waar respect getoond wordt en zorg voor elkaar is, die ook een open huis is voor mensen die zoekende zijn. Een actieve gemeente waar we omzien naar elkaar.


Visie
De gemeente van Zevenkamp wil gemeente van Christus zijn en stelt de Bijbel en het Evangelie centraal. De Bijbel ligt opengeslagen in de kerk. God gaat met alle mensen mee en heeft een plan mét en vóór ons. Omwille van God hebben we elkaar nodig om aan Zijn plan te werken. Hierbij is Jezus onze inspiratiebron. Wij willen een werkplaats zijn voor geloven en daarbij ten dienste staan van de samenleving.

In en vanuit de gemeente creëren wij gelegenheden om geloof en waarden met elkaar te delen; erover met elkaar in gesprek te gaan. Wat geloven we echt? We willen vanuit ons geloof een houding van vrede en hoop uitstralen, niet alleen binnen de kerk maar ook naar buiten toe. Om dat te kunnen willen we taal en zelfvertrouwen vinden om ons geloof te uiten. Diversiteit binnen en rond de gemeente erkennen we als een teken van Gods grootheid.

Diaconaat

Diaconaat omvat, in de ruimste zin van het woord, alle werk dat door de kerkelijke gemeente wordt gedaan tot opbouw en uitbouw van de gemeente, zowel door hen die ambtelijk daartoe zijn geroepen, als door leden van de gemeente.

Diaconaat begint al in het Bijbelboek Genesis, waar God mensen vraagt zorg te dragen voor mens, dier en plant. In het Nieuwe Testament vraagt Jezus een andere mentaliteit van mensen. Zijn aandacht en zorg gingen uit naar mensen die in de ogen van veel anderen weinig of niets betekenden, zoals melaatsen, blinden, lammen en stommen. De eerste christelijke gemeente geeft dan ook aandacht aan vergeten mensen, zoals gevangenen, zieken en armen.

De twee kernwoorden van het diaconaat komen hieruit voort: gerechtigheid en barmhartigheid.


De opdracht: Omzien naar elkaar - Kerk in de wijk
Vanuit de Ontmoetingskerk willen we ons vooral door diaconale activiteiten inzetten voor het welzijn van groepen mensen - wereldwijd en plaatselijk. Daarnaast zoeken we naar manieren om beter in het Zevenkampse maatschappelijk leven te integreren om een bepaalde betrokkenheid bij de kerk te krijgen, we noemen dit diaconaal/missionair werk.

Hierbij gaat het vooral om een bepaalde houding naar en om relaties met. De kerkgemeenschap en haar gebouw zijn daarbij een mooi vertrekpunt. Het diaconale werk past binnen de huidige plaatselijke ontwikkelingen.

Missie
Vanuit een christelijke achtergrond willen we hulp bieden aan mensen die in de knel zitten, binnen onze mogelijkheden. Afkomst, achtergrond en overtuiging spelen hierbij geen rol.
De hulp kan individueel of collectief zijn. Hulp kan bestaan uit materiële, immateriële of financiële ondersteuning.

Het Diaconaat wil werken aan een samenleving waarin verdraagzaamheid en gelijkwaardigheid belangrijk zijn. Dit zien we waar mensen aandacht en respect hebben voor elkaar. Dan is er ruimte voor zorg voor mensen die dit nodig hebben, eerlijke handel en op een duurzame manier omgaan met de aarde.


Sfeerimpressie

Voor een overdenking van onze predikant Jils Amesz met een sfeerimpressie van de Ontmoetingskerk klik je hier.